vapWEPkeyIndex 1.3.6.1.4.1.8691.15.34.1.5.3.1.11

Key index Value : 1 -> key1, 2 -> key2, 3 -> key3, 4 -> key4

Informations

Access Type
readwrite key1(1), key2(2), key3(3), key4(4)